img
SOD ASSET

Хөрөнгө оруулалтын сан

СОД АЛЛОКЭЙШН ХУВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САН

Сод аллокэйшн хувийн ХОС нь Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмын хүрээнд Санхүүгийн зохицуулах хороонд бүртгүүлэн зөвшөөрөл хүлээж буй бөгөөд 2022 оны 6 дугаар сараас эхлэн 10 жилийн хугацаанд 120.0 тэрбум хүртэлх төгрөгийн хөрөнгийг мэргэжлийн түвшинд удирдан, нэгж эрх эзэмшигчдийн хөрөнгийг тогтмол өсгөн нэмэгдүүлэх зорилготой үйл ажиллагаа явуулна.

  • Хугацаа: 10 жил
  • Нэгж эрхийн үнэ: ₮ 1,000,000
  • Санд татан төвлөрүүлэх хөрөнгө оруулалт: ₮ 120 тэрбум хүртэл
  • Кастодиан: Хаан банкны кастодиан банкны хэлтэс
  • Шимтгэлийн бүтэц: Удирдаж буй хөрөнгийн хэмжээнээс (AUM) 2%

БАГЦ БҮРДҮҮЛЭЛТ

50-70%

Дотоодын (нээлттэй, хаалттай) хувьцаат компанийн болон хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хувьцаа
Гадаадын нээлттэй компанийн хувьцаа

25-50%

Хөрөнгө оруулалтын зэрэглэлийн бонд
Хөрөнгө оруулалтын зэрэглэлээс доогуур зэрэглэлийн бонд

1-5%

Мөнгөн хөрөнгө

САНГИЙН ДАВУУ ТАЛУУД

ӨНДӨР ӨГӨӨЖ
  • Жилийн өгөөж 16-20%
ТОГТМОЛ ОРЛОГО
  • Өмнөх жилийн хөрөнгө оруулалтын өгөөжөөс ногдол ашиг хуваарилна.
ИЛҮҮ ӨРГӨН БОЛОМЖ
  • Стратегийн голлох салбарын төсөлд хөрөнгө оруулах боломж
docx file PDF